Rybářské sítě - Aktivní odlovné sítě

Zátahové sítě pro rybářský výzkum a praxi

Medailonek

zobrazit / skrýt celý profil

Mgr. Mojmír Vašek, Ph.D. (*1975)
Mgr. Mojmír Vašek, Ph.D. Vystudoval jsem Biologickou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Od roku 2000 pracuji v Hydrobiologickém ústavu Akademie věd České republiky (nyní součást Biologického centra AV ČR, v.v.i.). Absolvoval jsem odborné stáže a zúčastnil se terénních výzkumů v řadě evropských i mimoevropských zemí (Holandsko, Rakousko, Německo, Norsko, Finsko, Keňa). Zabývám se problematikou sladkovodních ekosystémů, především ekologií ryb a potravními vztahy ve vodním prostředí. Jsem autorem či spoluautorem více než 40 původních vědeckých prací publikovaných v recenzovaných odborných časopisech.

Kontakt: mojmir.vasek@seznam.cz, http://www.hbu.cas.cz/fishecu/

Plůdkové zátahové sítě jsem použil v těchto studiích:
Vašek, M., Kubečka, J., Matěna, J., Seďa, J., 2006. Distribution and diet of 0+ fish within a canyon-shaped European reservoir in late summer. International Review of Hydrobiology 91: 178–194.

Jůza, T., Vašek, M., Kratochvíl, M., Blabolil, P., Čech, M., Draštík, V., Frouzová, J., Muška, M., Peterka, J., Prchalová, M., Říha, M., Tušer, M., Kubečka, J., 2014. Chaos and stability of age-0 fish assemblages in a temperate deep reservoir: unpredictable success and stable habitat use. Hydrobiologia 724: 217–234.


Zátahové sítě - plůdkové používáme k odlovu vzorků plůdku - juvenilních ryb

Plůdkové zátahové sítě jsou vhodné k odlovu ryb v pobřežních oblastech s pozvolným sklonem dna. Dno na vzorkovaných místech musí být prosté překážek (kameny, pařezy, větve, bujné rostlinstvo) a větších terénních nerovností. Zátahové sítě jsou velmi účinné především na štěrkových, písčitých a jílovitých plážích.

Postup při zátahu

Plůdkovou zátahovou síť rozdáváme

z lodě - v hlubších odběrných místech (nedochází k plašení ryb)

při brodění - v mělkých odběrných místech

Rozdání sítě provádíme

Zátah provádí 2 - 4 pracovníci, rozděleni rovnoměrně na oba konce zátahové sítě. Při zátahu dbáme na vedení zátěže - spodní žíně po dně.

Výhody plůdkové zátahové sítě

Medailonek

Mgr. Milan Říha, Ph.D.
MSc. Milan Říha, PhD. Vystudoval jsem Přírodovědeckou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Od roku 2004 pracuji v Hydrobiologickém ústavu Akademie věd České republiky (nyní součást Biologického centra AV ČR, v.v.i.). Mé výzkumné aktivity probíhají především v týmu FishEcu v ČR a dalších evropských zemích (Rakousko, Španělsko, Holandsko). Během své kariéry jsem se však absolvoval i dlouhodobé stáže v zámoří, a to na Portoriku či USA (výzkum distribuce ryb v jezeře Ontario). Hlavní tématy mé vědecké práce jsou výzkum distribuce ryb ve sladkovodních ekosystémech a m a metodika jejich výzkumu. Především vývoj a použití aktivních lovných prostředku, jako jsou zátahové či tralové sítě. Na zdokonalení těchto lovných prostředku jsme úzce spolupracovali s firmou Pokorný-sítě. Jsem autorem či spoluautorem 30 původních vědeckých prací publikovaných v recenzovaných odborných časopisech.

Kontakt: mriha00@gmail.com, http://www.fishecu.cz/staff-members/riha/


Zátahové sítě - pro dospělé jedince

Zátahová síť je nepostradatelná pro vzorkování příbřežních mělkých partií.
Druhová i velikostní selektivita při lovu zátahovou sítí je velice nízká, ve dne i v noci.
Zátahové sítě jsou velice vhodné pro kvantitativní vzorkování.
Poskytují reálné hodnoty o množství většiny druhů a velikostních kategorií v prolovované oblasti.
Zátahová síť od délky 100 m a delší je efektivně využitelná při biomanipulačních odlovech.

Použití

Rozdání sítě provádíme

Voda-voda

Celou síť rozdáme podél břehové linie v jisté vzdálenosti od břehu a následně ji pomocí tažných lan stahujeme ke břehu.
Velkou nevýhodou je značný únik lovených ryb po stranách sítě.

Výpočet prolovované oblasti

Plošná výměra prolovované oblasti je poté vypočítána dle vzorce:formula

Břeh-břeh

Tato technika je optimální pro kvantitativní vzorkování
Síť rozdáme v pravoúhlém obdélníku od břehu ke břehu tak, že uzavírá celou prolovovanou oblast
Síť musí v celé prolovované oblasti bezpodmínečně dosahovat na dno.
Při splnění této podmínky je znemožněn únik ryb z prolovované oblasti

Výpočet prolovované oblasti

Pro snadné určení délky stran je výhodné barevné označení plováků po každých deseti metrech síťoviny.

Plováky mohou být jednoduše spočítány během rozdávání sítě a poté použity k výpočtu prolovené plochy.